လူတစ္ေယာက္ဖ်ားနာေနသည္ကို အလိုအေလ်ာက္သိႏိုင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာမွသက္ေသျပခဲ့

0
2213

အမ်ားအားျဖင့္ က်ယ္ေလာင္စြာေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္းတို႕ျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ဖ်ားနာေၾကာင္းကို အလြယ္တကူေျပာေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အဖ်ားလကၡဏာမ်ားမွာသိသာထင္ရွားေလ့မရွိပါဘူး။ အခုအခါမွာေတာ့ လူသားေတြဟာ သင္မသိသည့္လူတစ္ေယာက္ကို သိသာထင္ရွားသည့္ လကၡဏာမရွိဘဲ ထိုသူ ဖ်ားနာေနေၾကာင္းကိုလြယ္ကူစြာ ေကာင္းေကာင္းေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပလိုက္ပါျပီ။

လူတစ္ေယာက္၏အသားအရည္တြင္ေျပာင္းလဲမႈအနည္းငယ္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းအေရာင္အေနအထား ႏွင့္ မ်က္ခြံ႕က်ေနသည့္အေနအထားတို႕ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူတစ္ဦးဖ်ားနာမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ သိပၸံပညာရွင္မ်ားေမးခြန္းထုတ္ေနၾကတာကေတာ့ လူတစ္ဦးဖ်ားနာျခင္းရွိမရွိကို လူသားေတြအေနနဲ႕ အဖန္ဖန္အခါခါေလ့လာမႈေၾကာင့္ သိႏိုင္သလား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေမြးရာပါ ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ရည္အရလား ဆိုတာပါပဲ။

Proceedings of the Royal Society မွထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ လူသားမ်ား ဖ်ားနာသည့္အခါ မ်က္ႏွာအသြင္အျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို စမ္းသပ္ထားပါတယ္။ သုေတသီမ်ားဟာ က်န္းမာသည့္ေစတနာ့၀န္ထမ္း ၁၆ဦးကို ဓာတ္ပံုရိုက္ယူထားလိုက္ပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ သူတို႕ကို ဖ်ားနာေစသည့္ Microogranisms မ်ားကို ထိုးသြင္းျပီး ဖ်ားနာေအာင္ျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္။

ထိုသို႕ထိုးသြင္းမႈေၾကာင့္ လူ႕ကိုယ္ခံအားစနစ္ကိုသက္ေရာက္မႈရွိေနျပီး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအသြင္အျပင္ကိုလည္း တေျဖးေျဖးေျပာင္းလဲလာေစပါတယ္္။ စမ္းသပ္ခံသူမ်ားအေနနဲ႕ ဖ်ားနာမႈအဆင့္အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိသြားသည္ႏွင့္ ဒုတိယေျမာက္ဓာတ္ပံုကိုရိုက္ယူထားလိုက္ၾကျပီး က်န္းမာစဥ္ကဓာတ္ပံုနွင့္ ဖ်ားနာစဥ္ဓာတ္ပံုႏွစ္ခုလံုးကို လူေပါင္း၁၀၀ႏွင့္အထက္အားျပသျပီး သူတို႕၏မ်က္ႏွာအသြင္အျပင္အရမွတ္ခ်က္ခ်ေစပါတယ္။

ေ၀ဖန္ၾကည့္ရႈသူမ်ားကို အသားအရည္အေနအထားႏွင့္ သိသာသည့္အသြင္အျပင္ရွိမရွိ အဓိကထားၾကည့္ရႈေစပါတယ္။ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုစီကုိလည္း ငါးစကၠန္႕ခန္႕သာၾကည့္ရႈေစျပီး လူတစ္ဦးက်န္းမာျခင္းရွိမရွိကို လွ်ပ္တျပက္ ခန္႕မွန္းေကာက္ခ်က္ခ်ေစပါတယ္။

ဓာတ္ပံုအားလံုးသာ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရႈေစျပီးေနာက္ သုေတသီမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားကုိစုစည္းျပီး ဓာတ္ပံုမ်ားကိုၾကည့္ရႈသူမ်ားဟာ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လူတစ္ေယာက္ဖ်ားနာျခင္းရွိမရွိကို အၾကမ္းဖ်င္းမွန္ကန္စြာ ေျပာျပႏိုင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈအေနအထားရ ဒါဟာက်စ္လစ္ခိုင္မာသည့္ သက္ေသျပခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါအဖြဲ႕အေနနဲ႕ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းျဖစ္ ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၀န္မ်ားဟာ သာမန္လူသားထက္ ဖ်ားနာသည့္လူမ်ားကိုပိုမိုလြယ္ကူစြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ေလ့လာသြားဦးမည္ဟု ဆိုပါတယ္။